Prawo

Co chroni RODO

Co chroni RODO

Co chroni RODO: RODO to unijne prawo o ochronie danych osobowych, które reguluje przetwarzanie, zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych osób fizycznych przez podmioty trzecie, takie jak firmy, organizacje i instytucje publiczne. RODO wprowadza zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zasady dotyczące zgody, prawa dostępu do danych, prawa do ich sprostowania i usunięcia, a także obowiązek prowadzenia rejestrów przetwarzania danych osobowych.

RODO ma na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie ich swobodnego przepływu wewnątrz Unii.

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Cele RODO

Jednym z głównych celów RODO ( https://rodo-gryf.pl/oferta/wdrozenie-rodo/ ) jest zagwarantowanie, że dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Rozporządzenie wymaga od podmiotów przetwarzających dane osobowe, takich jak firmy i instytucje publiczne, aby stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zminimalizują ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

RODO wprowadza także zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zasady dotyczące zgody, prawa dostępu do danych, prawa do ich sprostowania i usunięcia. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych oraz do wycofania swojej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

RODO wprowadza także wymagania dotyczące powiadomienia organu nadzorczego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do powiadomienia właściwego organu nadzorczego w ciągu 72 godzin od momentu wykrycia naruszenia.

Wreszcie, RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek prowadzenia rejestru przetwarzania danych. Rejestr ten ma na celu zapewnienie transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych i ułatwienia organom nadzorczym kontroli przestrzegania przepisów.

W sumie, RODO chroni prywatność i dane osobowe obywateli Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zasad przetwarzania, prawa dostępu do danych oraz obowiązku prowadzenia rejestru przetwarzania danych.

Dane wrażliwe

RODO definiuje kategorie szczególnych rodzajów danych osobowych, które wymagają szczególnie restrykcyjnego przetwarzania, ponieważ ich naruszenie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą. Do danych wrażliwych (szczególnych) zaliczają się:

  1. Dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego
  2. Dane dotyczące przekonań religijnych lub filozoficznych
  3. Dane dotyczące przynależności do związków zawodowych
  4. Dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego
  5. Dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej
  6. Dane dotyczące skazania lub wykroczenia

Podmioty przetwarzające takie dane osobowe muszą przestrzegać szczególnych wymagań dotyczących ochrony danych, takich jak konieczność uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem przetwarzania danych wrażliwych. Ponadto, dane te muszą być przetwarzane z najwyższą ostrożnością i zgodnie z wyraźnie określonymi celami.

Osoby, których dane wrażliwe są przetwarzane, mają prawo do większej ochrony swoich danych oraz dodatkowych praw, takich jak prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych wrażliwych.

Czy NIP chroni RODO?

Co chroni RODO
Co chroni RODO

Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nie jest bezpośrednio związany z RODO. NIP jest numerem identyfikacyjnym przypisanym przez urząd skarbowy w celu identyfikacji podmiotów podatkowych, takich jak firmy, przedsiębiorcy indywidualni lub organizacje non-profit.

RODO natomiast dotyczy ochrony danych osobowych i wprowadza zasady dotyczące przetwarzania, zbierania, przechowywania i udostępniania danych osobowych osób fizycznych przez podmioty trzecie, takie jak firmy, organizacje i instytucje publiczne. RODO określa prawa osób, których dane są przetwarzane, i obowiązki podmiotów przetwarzających dane.

W praktyce, podmioty przetwarzające dane osobowe, takie jak firmy czy przedsiębiorcy, muszą wykorzystywać numer NIP jako jeden z elementów identyfikacji swoich kontrahentów i partnerów biznesowych. Jednakże, NIP sam w sobie nie spełnia wymogów RODO i nie może zastąpić wymaganych przez niego środków ochrony danych osobowych.

Naruszenie RODO

Naruszenie RODO to sytuacja, w której dochodzi do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Naruszenie RODO może przyjąć różne formy, np. utrata, uszkodzenie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych, niezgodne z przepisami przetwarzanie danych, ich udostępnienie osobom trzecim bez wymaganego upoważnienia, nieprawidłowe lub nieregularne przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku naruszenia RODO, podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także osoby, których dane dotyczą, jeśli naruszenie to prawdopodobnie wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia ich praw i wolności. W zawiadomieniu należy podać m.in. charakter naruszenia, kategorie danych objętych naruszeniem, szacowane konsekwencje i zaproponowane środki zaradcze.

Naruszenie RODO może mieć poważne konsekwencje dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, takie jak kary finansowe wynoszące nawet do 4% ich światowego obrotu rocznego lub do 20 mln euro (w zależności od tego, co jest wyższe). W szczególnie poważnych przypadkach, takich jak naruszenie praw podstawowych i wolności jednostki, kary te mogą zostać nałożone w stosunku do każdego naruszenia osobno.

 

RODO GRYF – rodo Szczecin
Władysława Łokietka 5/2
70-256 Szczecin
535888873
rodo-gryf.pl
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl

 

You may also like...