Geologia Budownictwo

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne?

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne? Geolog i geotechnik to specjaliści, których pomoc może być nieoceniona, zarówno w przypadku prywatnej inwestycji (np. budowy domu), jak i firmy zajmującej się eksploatacją złóż. Zadaniem tych osób jest wykonanie ekspertyzy geotechnicznej, która pozwoli inwestorowi podjąć decyzję o zaangażowaniu środków i uniknąć katastrofalnych błędów, które mogą skutkować zarówno stratami finansowymi, jak i zagrażać bezpieczeństwu. Co to są badania geotechniczne i kiedy są potrzebne?

Badania geotechniczne – poszukiwanie złóż

Geolog górniczy to osoba zajmująca się zawodowo dziedziną noszącą nazwę geologia kopalin. Działające już firmy wydobywcze, np. z branży górnictwa węgla kamiennego, wciąż poszukują pokładów surowców naturalnych, których wydobycie będzie opłacalne. Dotyczy to zwłaszcza zasobów zlokalizowanych płytko pod ziemią, o dobrych właściwościach fizykochemicznych.

Geologiczne badania złożowe zlecane są wyspecjalizowanym podmiotom także przez inwestorów działających dopiero na etapie poszukiwań złóż. Geologia złożowa obejmuje bowiem lokalizowanie pokładów wartościowych surowców i ich kompleksową analizę. Badanie geotechniczne odkrytego złoża jest potrzebne, aby oszacować jego wielkość, głębokość zalegania pod ziemią oraz opłacalność wydobycia. Mogą tego dokonać profesjonalne firmy geotechniczne, dysponujące odpowiednim sprzętem do prac w terenie (m.in. sondy, wiertnice) oraz laboratorium analitycznym.

Zwieńczeniem ich pracy jest szczegółowa dokumentacja złóż. Jednakże, nie tylko poszukiwanie złóż wymaga badań geotechnicznych. Opinia geotechniczna jest wymagana przed zaprojektowaniem i wykonawstwem wszelkiego rodzaju budowli, w tym domów jednorodzinnych.

Badania geotechniczne przed budową domu

mini-orlovsky-tunelBudowa domu jednorodzinnego zawsze powinna być poprzedzona badaniem gruntu, na którym ma być on posadowiony. Wymagają tego przepisy prawa budowlanego. Wymóg badań geotechnicznych jest czasami określony także w planie zagospodarowania przestrzennego. Z pewnością jednak, nie wystarczy tutaj wizyta w urzędzie gminy i zapoznanie się z planem. Warto zapoznać się także z mapami geologicznymi lub hydrogeologicznymi terenu, na którym ma powstać inwestycja. Może się bowiem okazać, że działka nie nadaje się pod budowę, ze względu na jakość gleby lub poziom wód gruntowych.

Najlepiej zdać się na pomoc profesjonalnej firmy, świadczącej usługi geologiczne i geotechniczne. Opinię w tym zakresie dobrze jest czasami zlecić jeszcze przed zakupem działki, gdyż pozwoli to uniknąć nietrafionej inwestycji.

W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne?

Posadowienie jakiegokolwiek obiektu (np. dom, droga, most) na nienadającym się do tego gruncie może wiązać się z licznymi negatywnymi konsekwencjami. Wybudowanie domu jednorodzinnego na niewłaściwym podłożu może spowodować pękanie ścian, osiadanie budynku, wlewanie się do piwnic wód gruntowych, a nawet grozić zawaleniem konstrukcji. Trudno też zaplanować budowę przydomowej oczyszczalni bez dokładnego przebadania terenu i wód występujących pod powierzchnią.

Badania geologiczne gruntu są potrzebne, aby określić skład i budowę gruntu, jak również poziom wód gruntowych. Badaniom tym trzeba koniecznie poddać fragment działki, który ma być przeznaczony na posadowienie budynku. Dobrze jednak jest przebadać cały teren i wybrać miejsce, gdzie grunt będzie najbardziej nośny. Geolog lub geotechnik, w swojej ekspertyzie określi również rodzaj, wielkość i głębokość fundamentów, jak również podpowie jak je ochronić przed wilgocią. Ponadto, wskaże metody zabezpieczenia podziemnych garaży i piwnic przed zalaniem przez wody gruntowe.

Jak przebiega badanie geotechniczne?

Analiza gruntu i wód gruntowych na danej nieruchomości jest możliwa dzięki wykonaniu punktowych wierceń. Badania geologiczne gruntu zaczynają się od wizji lokalnej, podczas której typowane są miejsca pod odwierty. Najczęściej wykonuje się je w lokalizacjach przeznaczonych pod naroża budynku i ewentualnie w przecięciu przekątnych. W przypadku domów niepodpiwniczonych wierci się na głębokość około 3 metrów. Budynki z piwnicami lub podziemnymi garażami wymagają głębszych wierceń, zwykle do poziomu 3-6 metrów pod powierzchnią. Z dokonanych odwiertów pobierane są próbki ziemi i wody, które następnie przechodzą badanie w laboratorium. Na jego podstawie określa się skład gleby oraz poziom jej plastyczności i gęstości.

Dodatkowo, badane są wody gruntowe, pod względem poziomu zalegania i składu chemicznego, jak również sposobu oddziaływania na beton. Badanie geotechniczne zakończone jest wydaniem opinii. Sporządzona dokumentacja zawiera dane określające rodzaj gruntów występujących na danej działce, wraz ze wskazaniem tych, które są nośne. Ponadto, zawiera parametry geotechniczne i określa wzajemne usytuowanie gruntów. Daje też pełną wiedzę na temat położenia wód gruntowych i ich wpływu na projektowaną budowlę.

Badanie geotechniczne nie tylko pozwala zgromadzić dokumentację, wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest ono przede wszystkim niezbędne, aby budowa przebiegała bez przykrych niespodzianek, a budynek był w pełni bezpieczny.

Angielski Francuski Niemiecki Hiszpański

You may also like...